Voordeeluitjes.nl - voordelig ertussenuit
Corendon lastminutes
Verkoophoek
  Registreren registreren   Inloggen inloggen
Plaats gratis advertentie
Plaats advertentie Registreren Inloggen
Booking.com

Voorwaarden en privacy verklaringDe voorwaarden zijn van toepassing op www.verkoophoek.net.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten weggeven of aangenomen via deze website en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze specifieke producten en diensten.

De informatie op deze website wordt geplaatst door aangemelde leden van Verkoophoek. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Verkoophoek zorgvuldigheid in acht neemt bij het onderhouden van deze website, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Verkoophoek garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Verkoophoek wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten


Wanneer Verkoophoek links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Verkoophoek aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Verkoophoek niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken


Verkoophoek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoophoek of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen


Verkoophoek behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.

Toepasselijk recht


Op deze website en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy statement


U kunt deze website bezoeken zonder te hoeven inloggen of te registreren. Wanneer u besluit om u te registreren, geeft u toestemming dat uw gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op de server. Verkoophoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


https://www.verkoophoek.net
informatie@verkoophoek.net

Persoonsgegevens die wij verwerken


Verkoophoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Verkoophoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U een advertentie te kunnen laten plaatsen
- Bezoekers te kunnen laten reageren op uw advertentie
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming


Verkoophoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verkoophoek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Verkoophoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens: onbeperkt; gebruikers kunnen en willen te aller tijd gebruik maken van de website. 
- Advertenties: 2 jaar; na deze bewaartermijn wordt de advertentie en eventuele afbeeldingen automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden


Verkoophoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden voor hun marketingdoeleinden.

Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een vrager of aanbieder, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Verkoophoek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Verkoophoek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar informatie@verkoophoek.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Verkoophoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verkoophoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Verkoophoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Deze website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat. Hierdoor weet je als gebruiker zeker dat je geen virussen binnenhaalt wanneer je op een link op button klikt. Dat deze website beveiligd is, kun je zien aan het slotje in de adresbalk. Wanneer je hier op klikt, kun je de details van het certificaat bekijken.

Het adres begint met HTTPS, in tegenstelling tot het onbeveiligde HTTP. De S staat voor Secure. HTTPS betekent dat de website is versleuteld voordat deze over het internet wordt verzonden. Versleuteling maakt het moeilijk voor onbevoegde personen om informatie te bekijken die tussen computers wordt uitgewisseld. Het is daarom onwaarschijnlijk dat iemand deze website heeft gelezen terwijl deze over het netwerk werd verzonden.
Booking.com